ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Целеви Групи

Към кого е насочен проект AGREEN:

icon-public-authority.png
Местни публични власти

Местните публични власти оказват голямо влияние върху насърчаването на климато устоучивото предприемачество. Тяхната ангажираност към този тип земеделие би имала успешен дългосрочен ефект върху интереса на заинтересованите страни.

icon-interest-groups.png
Заинтересовани групи, включително неправителствени организации

НПО и заинтересованите групи влияят върху общественото мнение и обществената политика по отношение на устойчивото развитие, което ги прави основна целева група на AGREEN.

icon-higher-education.png
Академични структури и изследователски институти

Академичните среди притежават опит за създаване на инструменти и иновации за модернизиране на селскостопанския сектор, особено чрез своите приложни изследвания.

icon-bso.png
Организации, подкрепящи бизнеса

Организациите, подкрепящи бизнеса в сферата на селското стопанство са представени главно от малки ферми и предприятия. Проектът AGREEN разглежда обхвата на организациите за подпомагащи бизнеса като възможност за развитие на бизнеса.

icon-general-public.png
Широката публика

Земеделието и храните са универсални теми, които предполагат ангажирането на много хора, които не принадлежат към определена целева група. В тази категория попадат всички хора с конвенционален профил, които се интересуват от изменението на климата и продоволствената сигурност.

icon-sme.png
Малки и средни предприятия

Малките фермери са важни за местното развитие на земеделските райони, за развитието на устойчиви общности и устойчиви хранителните вериги.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС