PrevNext

AGREEN

COMMUNITY OF PRACTICE

DiscoverDiscover

agro_2.png

Трансграничен алианс климатоустойчиво и зелено земеделие в Черноморския басейн

More about the project

climate.png
Климат
smart.png
Единен
agriculture.png
Селскостопанство
connectivity.png
Свързаност
label.png
Устойчивост
chain1.1.png
Верига
food.png
Храна
networkicon.png
Мрежа
header-about.jpg

За
проекта

Проекта AGREEN се базира на концепцията за климатоустойчиво селскостопанство и обединява множество водещи организации от Черноморския регион. Нашата мисия е да постигнем съгласуваност в действията предприети за справяне с климатичните промени и възстановяване стабилността на околната среда, икономиката и продоволствената сигурност за идните поколения.

Read More

Климатоустойчиво земеделие

Климатоустойчивото земеделие е подход за интегриране на действия в посока трансформацията на селскостопанските системи, ефективното подпомагане на иновациите и гарантирането на продоволствената сигурност въпреки резките промени в климатичните условия.

pRODUCTIVITY.png

Повишаване добивите и доходите в селското стопанство

MITIGATE.png

Намаляне на емисиите

ADAPT.png

Подобряване адаптацията и устойчивостта към изменението на климата

Конкретни цели

AGREEN си поставя следните цели:

block1-agreen.png

Изработване на стратегия за брандиране на земеделски продукти с произход района на Черноморския басейн, които са отгледани в съответствие с климатоустойчивите практики.

block2-agreen.png

Засилване на сътрудничеството между фермери, предприемачи и професионалисти, ангажирани в консервационното и усточивото земеделие в Черноморския басейн, чрез подобряване на информационния обмен, взаимно обучение и интернет свързаност

block3-agreen.png

Модернизация на селското стопанство чрез прилагане на модели, съобразени с климатичните промени и като се обучават младежи, които да развиват устойчив земеделски бизнес.

Предизвикателството Иновации в селскостопанския сектор

Всички ние сме изправени пред колективно препятствие, засягащо продоволствената стабилност, търговията и устойчивостта на екосистемите. Трансформацията на този сектор и възприемането на климатоустойчиви практики в Черноморския регион, трябва да се случи бързо и масово, но единственият начин да се направи е чрез обединение на всички заинтересовани страни в селскостопанската индустрия: млади фермери и професионалисти , секторни и браншови организации, неправителствени организации, висши учебни заведения и изследователски институции, както и използването на приложни иноваторски методи и споделяне на добри управленски практики.

Възможно ли е да се адаптира производството на селско стопанство към спецификата на климата? Иновациите в селскостопанския сектор са познати на широката публика, но прилагат ли се? Къде и как? Грижим ли се за околната среда, докато обслужваме нуждите на пазара? Как това влияе върху доходите на малките фермери и цялостната икономика на местните жители? Необходимо е единство в намеренията и съгласуване на стратегиите за управление на риска от нашата конвенционална хранителна верига. Нашият план е да създадем транснационална мрежа за обмен на знание, добри практики и съвети.

Екипът на AGREEN

LATEST EVENTS

LATEST NEWS

Partners

logo-raster-bg
logo-raster-ro
logo-raster-tr
logo-raster-ge
logo-raster-ar
logo-raster-gr

GET IN TOUCH