PrevNext

AGREEN

COMMUNITY OF PRACTICE

DiscoverDiscover

agro_2.png

Трансграничен алианс за климатоустойчиво и екологично земеделие в Черноморския басейн

Повече за проекта

climate.png
Климат
smart.png
Интелигентност
agriculture.png
Земеделие
connectivity.png
Свързаност
label.png
Устойчивост
chain1.1.png
Верига
food.png
Храна
networkicon.png
Мрежа
header-about.jpg

За
проекта

Проект AGREEN се базира на концепцията за климатоустойчиво селско стопанство и обединява водещи организации в областта на изследванията и прилагането на климатосъобразни земеделски практики в страните от Черноморския регион.<br /> Нашата мисия е да постигнем съгласуваност в действията, предприети за справяне с климатичните промени и възстановяване стабилността на околната среда, икономиката и продоволствената сигурност за идните поколения.

Вижте повече ...

какво представлява Климатоустойчивото земеделие

Климатоустойчивото земеделие е подход за интегриране на действия в посока трансформацията на селскостопанските системи, ефективното подпомагане на иновациите и гарантирането на продоволствената сигурност в условията на променящ се климат.</p> <p>То се свързва с три основни цели - и съответно ползи - както за местните общности, така и за обществото като цяло:

pRODUCTIVITY.png

Повишаване добивите и доходите в селското стопанство

MITIGATE.png

Намаляване на вредните емисии

ADAPT.png

Подобряване адаптацията и устойчивостта към изменението на климата

Конкретни цели

Проект AGREEN си поставя следните цели:

block1-agreen.png

Разработване на план за регионален бранд и стратегия за брандиране на земеделски продукти с произход от района на Черноморския басейн, които са отгледани в съответствие с климатоустойчивите практики.

block2-agreen.png

Засилване на сътрудничеството между фермери, предприемачи и професионалисти, ангажирани в консервационното и устойчивото земеделие в Черноморския басейн, чрез подобряване на информационния обмен, взаимно обучение и интернет свързаност.

block3-agreen.png

Модернизация на селското стопанство в Черноморския басейн чрез прилагане на модели, съобразени с климатичните промени, както и чрез подготовката и обучението на млади фермери и предприемачи, които да развиват устойчив земеделски бизнес.

Предизвикателството Иновации в селскостопанския сектор

Всички ние сме изправени пред общо предизвикателство, засягащо продоволствената стабилност, търговията и устойчивостта на екосистемите.

Трансформацията на земеделския сектор и възприемането на климатоустойчиви практики в Черноморския регион, трябва да се случи бързо и масово, като единственият начин да се направи това, е чрез обединение на всички заинтересовани страни (фермери и професионалисти, секторни и браншови организации, неправителствени организации, висши учебни заведения и изследователски институции), както и чрез използването на приложни иноваторски методи и споделяне на добри управленски практики.

Екипът на AGREEN

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

AGREEN Промоционално видео

AGREEN Промоционално видео

Гледайте видеото на проект AGREEN, достъпно на нашия YouTube канал, за да се запознаете с нашите постижения и резултати.

Read more
Представяне на резултатите и разработените продукти и инструменти

Представяне на резултатите и разработените продукти и инструменти

приключва международният проект AGREEN: „Трансграничен алианс за климатоустойчиво и екологично земеделие в Черноморския басейн“

Read more
Брошура с резултатите от проект AGREEN

Брошура с резултатите от проект AGREEN

Проектът AGREEN наближава своя край, но усилията ни да насърчаваме и да допринасяме за развитието и прилагането на климатоустойчивото земеделие в Черноморския басейн ще продължат.

Read more

Партньори

logo-raster-bg
logo-raster-ro
logo-raster-tr
logo-raster-ge
logo-raster-ar
logo-raster-gr

свържете се с нас