За проекта

AGREEN project

Проектът AGREEN се базира на концепцията за климатоустойчиво земеделие и практическата общност.

Селското стопанство е определено като основна област на сътрудничество за черноморските страни.Оттам възникна и идеята да обединим множество ключови организации от региона на Черноморския басейн и да създадем транснационална платформа за обмен на добри алтернативни практики в земеделския сектор.

Нашата мисия е да постигнем съгласуваност в действията, предприети за справяне с изменението на климата и да възстановим екологичната стабилност, икономическата и продоволствената сигурност за бъдещите поколения.

about-title.png
bg_5.png
AbouttheprojectCOP.png

Трансгранична мрежа за разработване на регионална марка за климатоустойчиво земеделско производство в Черноморския регион

AGREEN цели създаването на капацитет за изграждане на мрежи и трансфер на знания за интелигентни климатични земеделски практики. Това би могло да донесе много ползи на участващите страни и да изгради отново основния икономически и социален стълб на страните в BSB - Земеделие.

През периода на Работен пакет № 1 консорциумът AGREEN има набор от цели, които трябва да постигне. Първата цел на проекта AGREEN е да адаптира подхода на "практическата общност" и да играе ролята на мост професионалната експертиза и фермерите. Друга конкретна цел, която ще бъде постигната в рамките на WP1, е създаването на разпознаваема обща марка в допълнение към етикетирането на земеделски продукти произведени по климатоустойчив начин с произход от региона на Черноморския басейн.

Прилагането на стратегията за брандиране се допълва с разработването на интерактивна карта на логистични центрове за търговия на дребно и търговия на едро, които улесняват търговията със устойчиво доставяни селскостопански продукти в страните партньори и регионите.

bg_3.png
wpckg2.png

Климатоустойчиви земеделски практики в Черноморския басейн

Климатичните модели на интелигентни култури, адаптирани към екологичните, социалните и икономическите условия в региона на BSB, е друга специфична цел на консорциума AGREEN, обхванат от набора от цели в Работен пакет № 2

Целта е да се засили сътрудничеството между производителите, предприемачите и специалистите, занимаващи се с опазване и устойчиво земеделие в Черноморския регион чрез подобряване на обмена на информация, партньорско обучение и насърчаване на модернизацията и по-доброто представяне на устойчивите ферми. Заедно със съществуващите решения, идентифицирани в WP1, те ще предоставят на земеделските производители набор от модели, които ще им позволят да подобрят ефективността на своите ферми в новата променена климатична среда в BSB.

AGREEN COP използва метод за моделиране на култури, за да демонстрира на земеделските производители и да проучи адаптивността на климата към различни ендемични видове. Този процес ще бъде споделен с екипи от представители на организации за развитие на бизнеса, асоциации и други секторни организации в селското стопанство.

bg_1.png
3workpack-01.png

Интернет свързаност за обмен на информация и знание на тема климатоустойчиво земеделие в региона на Черно море

Интернет свързаност за обмен на информация и знание на тема климатоустойчиво земеделие в региона на Черно море ще бъде постигнато чрез интегрирането на подходящ интернет инструмент за създаване на мрежа и осигуряване на търговски канали. Тази платформа ще бъде мостът за транснационална връзка между климатично интелигентни производители, кооперации, асоциации, експерти.

Това ще даде възможност на заинтересованите страни ефективно да използват информацията, да подкрепят подобряването на земеделските процеси чрез ефективно партньорско обучение и да модернизират мониторинга на добрите селскостопански практики и проследяемостта на селскостопанските продукти.

train..png

Обучителен курс за предприемачи в бранша на климатоустойчивото земеделие

Трансформирането на селското стопанство и възприемането на „климатични“ практики в басейна на Черно море зависи от целенасоченото подобряване на знанията на фермерите и агро предприемачите.

Земеделските стопани са подложени на най-голяма заплаха от изменението на климата, но също така играят основна роля за справянето с тях. Климатичните техники за интелигентно земеделие могат да увеличат селскостопанската производителност и доходи, да направят селските общности по-устойчиви на климатичните промени и, когато е възможно, да смекчат климатичните промени. Местните знания, както и капацитетът за свързване на научните изследвания и местните дейности, играят ключова роля за разширяване на подхода на CSA за засилване на устойчивостта на поминъка на фермерите.

Съответно WP4 включва съвместно разработване на обучителен курс „Предприемачество за климатично интелигентно земеделие в Черноморския басейн“, адаптиран към смесена мобилност и интегриран в платформата AGREE. Курсът ще бъде тестван с пилотна група от обучаващи се, които от своя страна ще проведат национални обучения за умножаване на курса в техните общности. Експерти от AGREEN COP и професионалисти с опит в селскостопанското образование и иновации ще разработят курс за обучение на интелигентни климатични предприемачи, адаптирани за смесена мобилност.

GET IN TOUCH