За проект AGREEN

проект AGREEN

Проект AGREEN цели популяризиране на концепцията за климатоустойчивото земеделие като подход в разработването на стратегии за развитието на селското стопанство, насочени към осигуряване на устойчива продоволствена сигурност, в условията на променящия се климат.

Тъй като селското стопанство, освен традиционен отрасъл, е и една от основните области за сътрудничество между черноморските страни, проект AGREEN си поставя за цел, чрез обединението на множество ключови организации от региона на Черноморския басейн, да създаде транснационална платформа и мрежа за обмен на знания и добри практики в земеделския сектор, които да допринесат за трансформацията на аграрния сектор и да стимулитат климатосъобразното използване на ресурсите и прилагане на технологиите в полза на местните общности и региона като цяло.

about-title.png

Нашата мисия е да постигнем съгласуваност в действията, предприети за справяне с изменението на климата, и да възстановим екологичната стабилност, икономическата и продоволствената сигурност за бъдещите поколения.

Работни пакети

bg_5.png
1-BG.jpg

Трансгранична мрежа за разработване на регионален бранд за климатоустойчиво земеделско производство в Черноморския басейн

Една от основните цели на проект AGREEN е да се изгради мрежа от заинтересвани лица, базирана на подхода на т.нар. "практикуваща общност", която да играе ролята на мост между експертите и изследователите (които да допринасят със своята професионална експертиза) и фермерите-практици (които да прилагат тези знания и открития).

На второ място, се цели създаването на разпознаваема обща марка (бранд), която да отличава земеделските продукти, произведени по климатоустойчив начин и с произход от региона на Черноморския басейн.

Предложението за стратегия за брандиране на продуктите от климатоустойчивото земеделие, се допълва от интерактивна карта на логистичните центрове за търговия на едро и дребно, която да допринася за улесняването на търговията със селскостопански продукти, произведени чрез устойчиви практики, в страните-партньори и регионите.

bg_3.png
2-BG-scaled.jpg

Климатоустойчиви земеделски практики в Черноморския басейн

В рамките на втория работен пакет на проект AGREEN, усилията на консорциума са насочени към разработването и тестването на модели за отглеждане на различни култури, които да са адаптирани към конкретните екологични, социални и икономически условия в региона на Черноморския басейн.

Целта е да се засили сътрудничеството между производителите, предприемачите и специалистите, занимаващи се с консервационно и устойчиво земеделие в Черноморския регион, чрез подобряване на обмена на информация, взаимно обучение и насърчаване на модернизацията и по-доброто представяне на устойчивите ферми.

В допълнение към съществуващите решения, идентифицирани в рамките на първия работен пакет, тези изследвания и полеви тестове ще предоставят на земеделските производители от Черноморския басейн набор от модели за отглеждане на различни растителни видове, с потенциал за адаптиране към конкретните условия, които ще бъдат споделени свободно и ще им позволят да подобрят ефективността на своите ферми в условията на изменящия се климат в региона.

bg_1.png
3-BG-scaled.jpg

Интернет свързаност за обмен на информация и знания за климатоустойчивото земеделие в региона на Черноморския басейн

В съвременния свят, интернет свързаността и възможността за обмен на информация и знания е ключов фактор при развитието на всяка една област, включително и в земеделието.

Чрез интегрирана интернет платформа, обединяваща наличната информация и даваща възможност за обмяна на опит и идеи, AGREEN предлага иновативен, онлайн базиран инструмент за създаване на мрежа от изследователи и професионалисти и стимулира изграждането на търговски канали.

Платформата ще служи като своеобразен форум за осъществяване на транснационални връзки между производители, кооперации, асоциации и експерти в областта на климатоустойчивото земеделие.

1-BG.jpg

Обучителен курс по предприемачество в областта на климатоустойчивото земеделие

Трансформирането на селското стопанство и възприемането на климатоустойчиви практики в басейна на Черно море зависи от целенасоченото подобряване на знанията на фермерите и агро-предприемачите.

Земеделските стопани са изложени на най-висок риск от щети поради природните явления, свързани с климатичните промени, но също така играят основна роля за справянето с тях. Прилагането на съобразени с изменящия се климат техники за интелигентно земеделие, могат да увеличат производителността и доходите на фермерите, да направят общностите по-устойчиви на климатичните промени и, когато е възможно, дори да смекчат ефекта от климатичните промени.

Тъй като знанията са ключов фактор за осигуряване поминъка на местното население, както и основен двигател за развитието на общността, в рамките на четвъртия работен пакет се разработва обучителен курс „Предприемачество за климатоустойчиво земеделие в Черноморския басейн“, адаптиран към смесена мобилност и интегриран в платформата на проект AGREEN.

Курсът ще бъде тестван с пилотна група от млади фермери, които - от своя страна - ще имат възможност да мултиплицират ефекта от обучението в своите местни общности.

свържете се с нас