За програмата Черноморски басейн 2014-2020

Оперативна Програма Черноморски басейн 2014-2020

„Черноморски басейн 2014-2020“ е съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество, финансирана по Европейски инструмент за съседство. Общата цел на програмата е да се подобри благосъстоянието на хората в регионите на Черноморския басейн, чрез устойчив растеж и съвместни действия за опазване на околната среда.
Приоритетите на програмата за текущия програмен период 2014-2020 г. са извлечени от извлечените добрите практики и научените уроци в хода на реализация на проектите, изпълнявани през предходния програмен период 2007-2014 г.
Финансовите средства за осъществяване на програмата се осигуряват от Европейския инструмент за съседство, Европейски фонд за регионално развитие и Инструмента за предприсъединителна помощ.
СОП „Черноморски басейн“ 2014-2020 си поставя две основни тематични цели:

  • Насърчаване на бизнеса и предприемачеството в Черноморския басейн и
  • Насърчаване координацията по опазването на околната среда и съвместното намаляване на отпадъци в Черноморския басейн.

В териториалния обхват на Програмата попадат 10 държави: България, Гърция, Румъния, Турция, Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Русия и Украйна  като някои от тях са обхванати с цялата си територия, а други – само с определени административни региони, граничещи с Черно море.

enicbc-black-sea-programme.png

Основни цели на СОП ``черноморски басейн`` 2014-2020

4.png
1.

Насърчаване на икономическото и социалното развитие в граничните райони

4.png
2.

Справяне с общи предизвикателства: околна среда, обществено здраве, безопасност и сигурност

4.png
3.

Създаване на по-добри условия за мобилност на хора, стоки и капитали

свържете се с нас