Proje Hakkında

AGREEN PROJESİ

“Karadeniz Havzası’nda İklim-Akıllı ve Yeşil Tarım için Sınır Ötesi Ortaklık” /AGREEN/ projesi, iklime duyarlı tarımın kurulması ve daha yüksek sürdürülebilirliğin yaratılması için ağ oluşturmayı, ulusötesi bilgi aktarımı tabanı için kapasiteler oluşturma, ekonomik ve sosyal sonuçlara yüksek oranda ulaşmayı amaçlamaktadır.

 

AGREEN projesi, değişen iklimde kalkınmayı etkin bir şekilde desteklemek ve gıda güvenliğini sağlamak için tarım sistemlerini dönüştürmek ve yeniden yönlendirecek eylemler geliştirecektir. Bu çerçevede gereken eylemlere rehberlik etmeye yardımcı olan bir yaklaşım olarak iklimde sürdürülebilir tarım kavramını desteklemektedir.

 Tarım, geleneksel bir endüstri olmasının yanı sıra Karadeniz ülkeleri için önemli bir işbirliği alanı olarak tanımlanmaktadır. AGREEN projesi, Karadeniz Bölgesi’nde yer alan tarım sektöründeki birçok kilit paydaşı bir araya getirerek bilgi ve iyi uygulama örneği paylaşımını sağlayacak ulusötesi bir platform ve ağ oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu çıktılar tarım sektörünün dönüşümüne katkıda bulunacağı gibi, iklim dostu kaynakların ve teknolojilerin gerek yerel toplulukların gerekse genel anlamda bölgenin yararına kullanımını teşvik edecektir.

about-title.png

Misyonumuz, iklim değişikliğine karşı alınan önlemlerde tutarlılık sağlamak, gelecek nesiller için çevresel ve ekonomik istikrar ile gıda güvenliğini sağlamaktır.

aktivite grupları

bg_5.png
AbouttheprojectCOP-1111_TR.jpg

KARADENİZ BÖLGESİ’NDE İKLİM-AKILLI TARIMSAL ÜRETİM İÇİN BÖLGESEL BİR MARKA GELİŞİMİNE YÖNELİK SINIRÖTESİ AĞ OLUŞTURMA

AGREEN Projesi’nin belirlediği ana hedeflerden birincisi, uzmanlar ve araştırmacılar (profesyonel uzmanlıklarıyla katkıda bulunan kişiler) ile uygulayıcılar ve çiftçiler (araştırma sonuçlarını, bilgi ve bulgularını gerçek hayata aktaran bireyler) arasında bir köprü görevi görecek “uygulama topluluğu” (COP) yaklaşımına dayalı bir ağın kurulmasıdır. İkinci olarak, proje konsorsiyumu, Karadeniz Bölgesi’nde (Karadeniz Havzası ülkelerinde) iklime dayanıklı bir şekilde üretilen tarım ürünlerini ayırt eden, tanınabilir bir ortak marka yaratmaya çalışacaktır. Belirlenen marka stratejisi uygulamaları, ortak ülkelerde ve bölgelerde sürdürülebilir bir şekilde dağıtımı gerçekleşen tarım ürünlerinin perakende ve toptan ticaretini kolaylaştırıcı etkileşimli bir lojistik merkezler haritasının hazırlanmasıyla tamamlanacaktır.

bg_3.png
wpckg-1111TR-scaled.jpg

KARADENİZ HAVZASI’NDA İKLİM-AKILLI TARIM UYGULAMALARI

Projenin ikinci grup faaliyetleri kapsamında, AGREEN Uygulama Topluluğu, Karadeniz Bölgesi’ndeki belirli çevresel, sosyal ve ekonomik koşullara uyarlanmış farklı endemic bitkilerin ekim denemeleri için ürün modelleme yöntemi geliştirmektedir. Geliştirilen modeller sayesinde Bulgaristan, Türkiye ve Gürcistan'daki ortaklar tarafından sağlanan arazilerde, Karadeniz Havzası için 3 farklı çözüm modelinin denemeleri gerçekleşecek ve sonuçlar, iklime duyarlı ürün modellerine çiftçiler ve diğer paydaşlar tarafından ulaşılması sağlanacaktır. Ürün modellemsindeki amaç, bilgi alışverişini ve akran öğrenimini geliştirerek, sürdürülebilir tarım çiftliklerinin modernizasyonunu ve daha iyi performans elde etmelerini teşvik etmektir. Bu sayede Karadeniz bölge ülkelerinde koruma ve sürdürülebilir tarımla uğraşan tesis sahipleri, girişimciler ve profesyoneller arasındaki işbirliğini güçlendirmektir. GA T1'de tanımlanan mevcut çözümlerle birlikte ürün modellemeleri tarım üreticilerine, Karadeniz Havzası’nda değişen iklim koşullarında, çiftliklerinin performansını iyileştirmelerini sağlayacak bir dizi araç sunacaktır.

bg_1.png
3workpack111_TR-scaled.jpg

KARADENİZ HAVZASI’NDA İKLİM-AKILLI TARIMDA BİLGİ DEĞİŞİMİ VE ÖĞRENİM İÇİN INTERNET TABANLI İŞBİRLİĞİ

Günümüz dünyasında, internet tabanlı işbirliği ile bilgi paylaşım yeteneği, tarım da dahil olmak üzere farklı alanların gelişmesinde kilit faktörlerdir. Bu bağlamda, projenin üçüncü grup faaliyetleri, yerel çiftliklerin ürünlerini Karadeniz ülkelerine ihraç etmelerinin önündeki engellerin aşılmasını ve tarımda sürdürülebilir üretimi teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Karadeniz Havzası’nda iklim-akıllı tarımda bilgi alışverişi ve öğrenme için internet tabanlı ortaklık iş paketi, ağ kurma ve ticaret kanallarının desteklenmesi için gerekli internet tabanlı araçların entegrasyonu ile tamamlanmış oalcaktır.. AGREEN Platformu, iklim-akıllı tarımla uğraşan üreticiler, kooperatifler, dernekler ve uzmanlar arasındaki ulusötesi ortaklıklar için bir köprüdür. AGREEN Platformu, verimli akran öğrenimi çalışmaları yoluyla çiftçilik süreçlerinin iyileştirilmesini desteklemek ve iyi tarım uygulamalarının ve çiftlik ürünlerinin izlenebilirliğini modernize etmek üzere paydaşların bilgiyi etkin bir şekilde kullanmasını sağlayacaktır.

train_111TR.jpg

İKLİM-AKILLI TARIM İÇİN GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ

Karadeniz Havzası'nda tarımın dönüşümü ve "iklim-akıllı" uygulamaların benimsenmesi, çiftçilerin ve tarım girişimcilerinin bilgilerinin hedeflenen düzeyde geliştirilmesine bağlıdır. Çiftçiler iklim değişikliğinin büyük tehdidi altındadır; ancak bununla mücadelede önemli bir rol de oynamaktadır. İklime duyarlı tarım teknikleri, tarımsal üretkenliği ve gelirleri artırabilir, kırsal toplulukları iklim değişikliğine karşı daha dirençli hale getirebilir ve mümkün olduğunda iklim değişikliğini azaltabilir. Yerel bilgi ve yerel faaliyetleri araştırmalar ile ilişkilendirme kapasitesi, çiftçilerin geçim kaynaklarını güçlendirecek iklim-akıllı tarım (CSA) yaklaşımı ölçeğinin büyütülmesinde kilit rol oynamaktadır. Buna göre, son faaliyet grubu, karma hareketliliğe uyarlanmış ve AGREEN platformuna entegre edilmiş “Karadeniz Havzası’nda İklim-akıllı Tarım için Girişimcilik” eğitim kursunun ortaklaşa geliştirilmesini içermektedir. Kurs eğitim programı, kendi yerel topluluklarında çoğaltıcı etki yaratmak için ulusal eğitimler yürütecek olan bir pilot kursiyer grubu ile test edilecektir.

GET IN TOUCH