Ελλάδα Ανατολική Α.Ε.

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. Ανατολικής Θεσσαλονίκης (Ανατολική Α.Ε.)

Η Ανατολική Α.Ε. δρα ως Κέντρο για την Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και την Ενίσχυση της Τοπικής Οικονομίας στην ευρύτερη περιοχή

της Θεσσαλονίκης. Οι Τοπικές Αρχές των Περιφερειακών Ενοτήτων της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής που αποτελούν τους μετόχους

της Ανατολικής Α.Ε. αποφάσισαν να εφαρμόσουν μια στρατηγική που να στοχεύει στην μετατροπή της περιοχής σε πράσινη ζώνη, σχετικά με άλλες

παρόμοιες διεθνείς πρωτοβουλίες. Η Ανατολική Α.Ε. είναι το μέσο για μια δραστικότερη και πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση ως προς αυτόν το στόχο.

Η βασική στρατηγική λειτουργίας της είναι η απόκτηση γνώσης και τεχνογνωσίας μέσω της συμμετοχής της σε χρηματοδοτούμενα έργα από την Ευρωπαϊκή

Ένωση και η λειτουργία της ως πολλαπλασιαστής αυτών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό πλαίσιο. Η Ανατολική Α.Ε. έχει εκτενή εμπειρία στους τομείς του

Περιβάλλοντος, Τοπικής Ανάπτυξης και Ενέργειας καθώς έχει εφαρμόσει σχετικά έργα σε αυτά τα πεδία.

logo-raster-gr.jpg

GET IN TOUCH

Διεύθυνση

1-St km Thermi-Triadi, 57001, Thessaloniki, Greece

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

info@anatoliki.gr

Ιστότοπος

www.anatoliki.gr

Τηλέφωνο

+30 2310 463930

Προσοχή στην αρχαία σοφία της Ελλάδας