Заключителна конференция за представяне на резултатите

Уважаеми дами и господа,

Сдружение „Добруджанско аграрно и бизнес училище“ (ДАБУ) има удоволствието да Ви покани да участвате в „Заключителна конференция за представяне на резултатите“ по проект „Трансграничен алианс за климатоустойчиво и екологично земеделие в Черноморския басейн“ (AGREEN), реф. № BSB-1135

Събитието ще се проведе на  23 май 2023 г. (вторник) от 9:30 ч., град Добрич, на адрес: ул. „България“, №3, ет. 4, Демонстрационна зала

Събитието има за цел да представи изпълнените дейности, постигнати резултати и разработените продукти по проект AGREEN пред заинтересованите страни. Специален фокус ще бъде поставен върху концепцията за „климатоустойчиво зeмеделие“, около която е изградена инициативата, като подход в разработването на стратегии за развитие на селското стопанство, насочени към осигуряване на устойчива продоволствена сигурност, в условията на променящия се климат.

Модели за отглеждане на култури, адаптирани към екологичните, социални и икономически условия в Черноморски регион и тяхната приложимост в България ще представи доц. д-р Христо Стоянов от Добруджански земеделски институт – Генерал Тошево.

Участниците ще имат възможност да се запознаят с всички разработени по проекта онлайн базирани приложения и ресурси като: Интерактивната карта на логистичните центрове, търгуващи със земеделски продукти, отгледани по климатоустойчив начин, в страните-партньори по проекта; Интернет платформата за свързване на устойчиви производители и насърчаване на климатосъобразното земеделие; Обучителния курс „Предприемачество за климатоустойчиво земеделие в Черноморския басейн“ и др.

„Практикуващата общност“ AGREEN (community of practice/COP) e едно от постиженията на проекта, в рамките на което беше изградено съвместно звено, обединяващо идеи и усилия на професионалисти и изследователи в областта на климатоустойчивото земеделие. Участниците в конференцията ще научат как могат да се присъединят към общността и ползите от членството в нея, както и в Алианса от партньорски организации AGREEN.

Събитието ще приключи с обсъждане от участниците на възможностите за използване на проектните резултати в земеделските практики в местната общност и идентифициране на потенциала за продължаване на проектните дейности.

За участие в събитието са поканени:

  • Земеделски производители и стопани, фермери и предприемачи в аграрната сфера
  • Представители на земеделския бизнес и браншови организации в сферата на селското стопанство
  • Представители на висши учебни заведения и академичните среди
  • Представители на заинтересовани групи и неправителствени организации
  • Представители на местната власт, регулаторните органи и институциите, имащи отношение към формулиране и прилагане на политиките в областта на земеделието и околната среда
  • Широката общественост и други заинтересовани лица

С уважение,

Екипът на проект „AGREEN“

AGREEN Final Conference-Bulgaria-Agenda

 90 total views,  1 views today