Национално събитие за повишаване на осведомеността на заинтересованите страни се проведе  в Добрич на 11 юни 2021 г. по проект AGREEN

На 11 юни 2021г. в гр. Добрич, организираното от Сдружение „Добруджанско аграрно и бизнес училище“ – водещ партньор по проект AGREEN, националното събитие за повишаване на осведомеността целеше да задълбочи познанията на заинтересованите страни относно концепцията „климатоустойчиво земеделие“ в Черноморския басейн в България. Събитието беше открито от Доц. Д-р Тодор Радев, който като председател на ДАБУ, представи стратегическите цели на сдружението и обърна внимание, че за Добруджанския регион би било ключова стъпка да настоява за основаване на Висше учебно заведение в сферата на Земеделието.

Виолета Димитрова, координатора на проекта, идентифицира къде са пропуските в устойчивото устройство на конвенционалното земеделие в Черноморския регион:

  • Конкурентоспособността на основните продукти на пазарите за храни е ниска и се характеризира с липса на инвестиции в модерно оборудване и машини;
  • Голяма част от обработваемата земя е обединена от едри земеделски стопанства, с огромни площи, подложени на интензивна обработка, докато малките (семейни) стопанства и ферми, представляващи жизнеспособна алтернатива, все още имат ниска производителност.

Пренебрегвайки предизвикателствата, свързани с изменението на климата, практиците пропускат да забележат перспективите за преструктуриране и растеж. Точно тук се включва принципа на климатоустойчивото, или климатосъобразното земеделие, подход подпомагащ насочването на интегрирани действия в посока трансформация на селскостопанските системи, ефективна подкрепа на иновациите и гарантирането на продоволствената сигурност в условията на изменящ се климат.

Веселин Спасов се включи дистанционно от София, за да ни въведе в климатосъобразната практика Ноу-Тил Земеделие. Той ни даде отговор на въпроса: дали индустриалното земеделие уврежда само почвите? Веселин ни увери, че можем да възвърнем и запазим плодородието на почвата. Микроорганизмите, червеите и макроелементите се са ключови фактори за високодобивна почва. Оказва се, всъщност, че миксовете от покривни култури пазят от плевели и задържат влагата. Взаимовръзката между земеделието и климата е основа за справянето ни с критичните промени на климата. Този млад практик споделя надеждата си, че в България можем да обърнем тенденциите и да приложим обширно различни методи съобразени с цялостния климатоустойчив подход. Ротационната паша е добра практика за задружно взаимодействие между животновъдство и земеделие.

Г-н Спасов предизвика практиците и заинтересованите страни да се замислим доколко чисто икономически е по- устойчиво в дългосрочен план да потърсим повишаване на добивите в алтернативното земеделие.

Във втората част на Националното събитие за повишаване на осведомеността се присъедини Пепа Рашева, която е представител на ХранКооп и организатор на Фермерските пазари в Балчик и Добрич. Тя постави акцента върху нуждата за олекотяване на изискванията за излизане на пазара за малките и средни производители. Многократно от личния си опит е видяла случаи с чиста и качествена продукция, която не може да се продаде защото са наложени непосилни за фермерите изисквания.

Фермерския пазар се оказва единствената за региона своеобразна логистична точка за храни произведени по климатоустойчиви принципи, съобразени с природосъобразния начин на живот и единственото регулярно събитие, където се затвърждава познанието на хората за здравословна и традиционна храна. Важността на пазарите има и друга перспектива, подчерта тя, те са съвременните „събори“ където се развиват културни и гастрономически дейности. Към проект АГРИЙН предстои да бъде разработена интерактивна карта на логистичните центрове за търговия на едро и дребно, която да улесни именно достъпа до такива селскостопански продукти в партньорските страните и региони, Фермерския пазар ще бъде отбелязан като устойчива добра практика за региона.

Събитието беше трибуна за отворена дискусия взеха участие земеделски производители и стопани, предприемачи от аграрната сфера, представители на браншови организации в сферата на селското стопанство, местната власт, академичните среди, неправителствени организации и други заинтересовани групи.

В допълнение, екипът на проекта представи и иновативния подход, който ще бъде приложен при изграждането на алианса от организации, обединени около AGREEN, като той ще бъде базиран на принципа на т.нар. „практикуваща общност“ (community of practice) – мрежа от професионалисти в бранша, изследователи и други заинтересовани лица, които да обменят и надграждат знания, експертиза и опит, въз основа на споделени добри практики. Алиансът ще работи за налагането на регионалния бранд, който да отличава произведената по устойчив начин земеделска продукция в Черноморския регион. Бяха разисквани възможните подходи за привличане на  академичните среди и практиците, предприемачите и браншовите съюзи към този трансграничен алианс.

Програма на събитието

Презентации от събитието

 

За връзка с екипа на проекта, можете да се свържете с нас на посочените контакти:


гр. Добрич, ул. „България“, №3                                           

тел.: +359 58 655 626                                                        

Facebook страница: @project.agreen                                                                                              

e-mail: dabs.projects@gmail.com

 85 total views,  3 views today