Трансграничен алианс за климатоустойчиво и екологично земеделие в Черноморския басейн (AGREEN)

Земеделието е един от основните икономически и социални стълбове в страните от Черноморския регион. Пред неговото развитие, обаче, стоят редица сериозни предизвикателства като: недостатъчна устойчивост; слабата адаптация към измененията в климата; неефективно използване на местните ресурси и увеличаващата се пазарна ниша на органичната земеделска продукция. Трансформацията на този сектор и внедряването в производството в Черноморския регион на „климатоустойчиви“ практики, трябва да се случат бързо и мащабно, като единственият правилен път е чрез обединение на всички заинтересовани страни в селскостопанската индустрия: младите фермери и професионалистите, секторните организации на бизнеса,  научните и изследователски институции и висшите училища, неправителствения сектор и т.н.

Стъпка в тази посока е инициативата AGREEN за популяризиране на концепцията за климатоустойчивото земеделие като подход в разработването на стратегии за развитието на селското стопанство, насочени към осигуряване на устойчива продоволствена сигурност в условията на променящия се климат.

Зад инициативата AGREEN стои проект с наименование: „Трансграничен алианс за климатоустойчиво и екологично земеделие в Черноморския басейн“, BSB 1135, който има за цел повишаване на капацитета на предприемачите и специалистите за изграждане на трансгранични мрежи и трансфер на знания в областта на климатоустойчиво земеделие в региона на Черноморския басейн. Интелигентното фермерство, макар и сравнително нова концепция, има потенциал да се превърне в двигател на развитието на сектора.

Проект AGREEN се координира от Сдружение „Добруджанско аграрно и бизнес училище“ (ДАБУ) и се изпълнява в сътрудничество с още 5 партньорски организации от Черноморския регион: Университет „Овидиус“ – Констанца, Румъния; Университет „Немък Кемал“ – Текирдаг, Турция; Асоциация за биологично фермерство „Елкана“, Грузия; Международен център за агробизнес изследвания и образование, Армения и Агенция за развитие на местните власти Източен Солун, Гърция.

Иновативен подход ще бъде приложен при изграждането на алианса от организации, обединени около AGREEN, като той ще бъде базиран на т.нар. „практикуваща общност“ – мрежа от професионалисти в бранша, изследователи и други заинтересовани лица, които да обменят и надграждат знания, експертиза и опит въз основа на споделени добри практики. Алиансът ще работи за налагането на регионален бранд, който да отличава произведената по устойчив начин земеделска продукция в Черноморския регион. В допълнение, ще бъде разработена интерактивна карта на логистичните центрове за търговия на едро и дребно, която да улесни достъпа до такива селскостопански продукти в партньорските страните и региони.

Експериментални модели за отглеждане на ендемични за региона култури ще бъдат разработени и тествани в рамките на проекта в три от държавите-партньори и ще бъдат предоставени на заинтересованите производители. Ще бъде стартирана и поддържана Интернет платформа, която да свързва производителите на земеделска продукция, отгледана чрез устойчиви практики в Черноморския регион, и да служи като онлайн инструмент за обмен на информация, контакти и търговски канали, както и на възможности за обучения. В края на проекта ще бъде разработен и проведен и специализиран обучителен курс за предприемачи, които искат да развиват земеделие, съобразено с климатичните промени, като курсът ще бъде пригоден за обучение в присъствена и дистанционна форма и ще бъде интегриран и достъпен през платформата AGREEN.

В рамките на проекта ще се проведе цикъл от събития за повишаване на осведомеността във всички партньорски страни, както и три международни бизнес конференции за климатосъобразно земеделие, фокусирани върху различни работни пакети и резултати от проекта.

Проектът се финансира от Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейския инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“, по Приоритет 1.2 „Повишаване на трансграничните възможности за търговия и модернизация на селското стопанство и свързаните с него сектори“ и продължава 30 месеца /от 01.06.2020 г. до 30.11.2022 г. Общият бюджет на проекта е: 799 279.60 Евро /1 563 390.80 лв./.

Можете да се запознаете с прикачената прес-информация за проект AGREEN:


 843 total views,  3 views today